OstatníMIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ ČR A AKTUALIZACE POKYNŮ ČSH K ORGANIZACI SOUTĚŽÍ PLATNÉ OD 10.02. 2022

15.02.2022

Pokyny ČSH k Mimořádným opatřením MZČR
Soutěže ČSH (mimo Extraligy mužů a WHIL)

Aktualizace k 10.02.2022

Český svaz házené ustanovuje, v návaznosti na aktuálně platná Mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR, následující pokyny k organizaci soutěžních utkání v amatérských soutěžích ČSH,
resp. KSH, sloužící k ochraně všech účastníků utkání před dalším rozšířením onemocnění Covid-19.

1. Podmínky organizace utkání
a. Podmínky bezinfekčnosti přímých účastníků utkání
Mimořádné opatření MZČR z 9.2.2022 (č.j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN) stanovuje v bodu II
následující:
S účinností ode dne 10. února 2022 od 00:00 hod. se ruší:
a) mimořádné opatření ze dne 29. prosince 2021, č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, a
b) mimořádné opatření ze dne 14. ledna 2022, č.j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN.

Toto ustanovení ruší všechny dříve stanovené podmínky pro přímé účastníky utkání čítající hráče,
realizační týmy, rozhodčí, delegáty a pořadatelskou službu, mezi které patří:
– Splnění podmínek bezinfekčnosti a jejich dokládání ze strany přímých účastníků utkání
– Kontrola splnění těchto podmínek ze strany rozhodčích, příp. delegátů utkání
– Evidence prohlášení o bezinfekčnosti ze strany hlavních pořadatelů utkání

2. Podmínky pro diváky

a. Podmínky bezinfekčnosti diváků
Mimořádné opatření MZČR z 9.2.2022 (č.j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN) ruší ustanovením
bodu II uvedeným výše podmínky nepřímých účastníků pro jejich do vnitřních a venkovních
prostor, a sice podmínky související s dokládáním splnění podmínek bezinfekčnosti

b. Podmínky účasti diváků na utkání
Mimořádné opatření MZČR z 9.2.2022 (č.j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN) stanovuje v bodu I/1
podmínky pro účast diváků na sportovních utkáních konaných v rámci vnitřních i venkovních
prostor, a sice:
1. s účinností od 10.2.2022
a) nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků
b) a zajistit, aby byli všichni diváci usazeni
2. s účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022
a) nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 500 diváků, pokud
nejsou usazeni nebo
b) v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru
1 000 sedících diváků, lze z počtu nad 1 000 obsadit nejvýše 50% maximální kapacity k sezení

3. Podmínky ochrany dýchacích cest

Mimořádné opatření MZČR ze dne 22.10.2021 (č.j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN) stanovuje
v bodu I/1, písm. e) podmínky ochrany dýchacích cest účastníků sportovních utkání, a sice:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt v rámci celého sportoviště bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének
Výjimku tvoří hráči, členové realizačních týmů obou družstev a také rozhodčí uvedení na zápise o
utkání.
Upozorňujeme účastníky utkání soutěží ČSH, že pokyny jsou aktuální k výše uvedenému datu.
Všechna aktuální opatření a jejich kompletní znění jsou uvedena na webových stránkách MZČR
na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/